כיצד נפחית את תשלומי המיסים?

טיפיםכללי

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי מסכום הכנסתו החייבת של הנישום ינוכו הוצאות שיצאו "בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד". במסגרת זו ניתן לנכות הוצאות רבות מסכום ההכנסה ולהקטין את תשלומי המע"מ, ואת ההכנסה החייבת למס הכנסה ולביטוח הלאומי.

להלן הבחנה בין סוגי ההוצאות השונות:

הוצאות המוכרות במלואן

  • כל ההוצאות הישירות בעסק, לרבות: קניות שוטפות, תשלום עבור עבודות חוץ וקבלני משנה, הוצאות אחזקה, שכר עבודה ששולם לעובדים והתשלומים הנלווים לשכר, ביטוחים, שכירות, פרסום ופחת
  • הוצאות כלליות הכוללות: עמלות בנק, עמלות כרטיסי אשראי, השתלמויות לצורך שמירה על הידע הקיים (לימוד מקצוע חדש – לא יוכר), תשלומים עבור הנהלת חשבונות, דוח שנתי ומשפטיות, חובות אבודים ועוד.

הוצאות מוכרות בחלקן

אלו הוצאות שמחמת אופיין משמשות גם בעסק וגם בשימוש פרטי ועל כן, נקבעה נוסחה בחוק המאפשרת הכרה חלקית בהוצאות:

  • הוצאות בית – בעסק הרשום כמתנהל מהבית ולא ניתן למדוד במדויק את יחס המ"ר של החדר המשמש בעסק, מקובל להכיר ב25%-33% מההוצאות לדירה בת 3-4 חדרים  (חשמל, ארנונה, ועד בית, טלפון, פחת, ריביות משכנתא).
  • הוצאות רכב – למע"מ מוכר 2/3 מההוצאה. למס הכנסה- קיימת נוסחה בחוק לחישוב החלק המוכר בהתחשב בסוג הרכב, מועד עלייתו לכביש ועוד.
  • הוצאות טלפון נייד – למע"מ מוכר 2/3 מההוצאה. למס הכנסה, יש לתאם (להפחית מסכום ההוצאה המוכרת למס) חצי מההוצאה או "שווי שמוש" ( 1,260 ₪ נכון לשנת 2015) – לפי הנמוך.
  • נסיעות לחו"ל – מוכרות ע"פ הכללים הקבועים בתקנות.
  • הוצאה מעורבת אחרת – כל הוצאה מעורבת שלא נקבעה לה נוסחה בחוק לחישוב החלק המוכר, תבחן ע"פ אפשרות ההפרדה. דהיינו – אם ניתן לזהות את החלק העסקי, יהיה הוא מוכר, ואם לא ניתן להפריד בין החלקים – כל ההוצאה אינה מוכרת.

הוצאות שאינן מוכרות

  • הוצאות בעלות אופי עונשי כגון: קנסות וכד'.
  • הוצאות שחלה חובה לנכות מהן מס במקור ולא נוכה (כגון שכירות) ולא הוצג מהמקבל פטור מניכוי מס במקור – לא תוכר ההוצאה.
  • הסמכות בידי פקיד השומה לקבוע כי ההוצאה שנתבעה הינה מופרזת ועולה על הדרוש לצורך ייצור הכנסתו של הנישום. כמובן שניתן גם לערער על קביעה זו.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ ו/או תחליף לכך, האמור הינו לשם מסירת מידע כללי בלבד ואינו מחליף את האמור בחוק. (במידה ויש סתירה בסכומים ובשיעורים יש להסתמך על הוראות החוק בלבד).

                    מוגש ע"י אסתר חוקת רואת חשבון 052-7116685 e.chukat@gmail.com